ქართულ-გერმანული სკოლა „სხივის“ მისიაა საქართველოს კანონის საფუძველზე,  საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძირითადი მიზნების შესაბამისად განახორციელოს თავისი საქმიანობა.

უზრუნველყოს უსაფრთხო და პოზიტიური  გარემო.  აღზარდოს ინფორმირებული, ტექნოლოგიურიმიღწევისეფექტიანადგამოყენებისუნარისა დათანამედროვე  მოთხოვნათა შესაბამისი აკადემიური განათლების მქონე,  მაღალი ზნეობის, პატრიოტული სულისკვეთების, მულტიკულტურული და ტოლერანტული, კანონმორჩილიპიროვნება,  რომელიც გააცნობიერებსთავისპასუხისმგებლობასქვეყნისინტერესების, ტრადიციების, ისტორიული და კულტურული  ღირებულებებისმიმართ; თავადშექმნის  ღირებულებებსდასაკუთარწვლილსშეიტანსსაზოგადოების წინსვლაში და  საქართველოს მსოფლიო ინტეგრაციაში.

გამჭოლი პრიორიტეტული კომპეტენციების შესაბამისად, ხელს შეუწყობს მოზარდის პოტენციური შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებას, შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების გამომუშავებას, მრავალენობრივი  კომპეტენციის ჩამოყალიბებას, დამოუკიდებელი, კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების განვითარებას.  მოამზადებს მოსწავლეებს საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის. საერთაშორისო პარტნიორობის ფარგლებში მოსწავლეთა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა საშუალებას მისცემს მათ ეზიარონ საერთაშორისო სტანდარტებს, ევროპული ენების ცოდნა კი დაეხმარება შეისწავლონ ევროპის კულტურა და დაამყარონ ურთიერთობები უცხოელ მოსწავლეებთან.