„ქართულ-გერმანული სკოლა სხივის“ მისიაა საქართველოს ზოგადი განათლების შესახებ  კანონის საფუძველზე,  საქართველოს  ზოგადი განათლების   ეროვნული მიზნების შესაბამისად განახორციელოს თავისი საქმიანობა.

უზრუნველყოს უსაფრთხო და პოზიტიური  გარემო.  აღზარდოს ინფორმირებული, ხელი შეუწყოს საერთაშორისო პარტნიორობის ფარგლებში, მოსწავლეთა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას, უცხოელ მოსწავლეებთან ურთიერთობის დამყარებას, ევროპული ენების დაუფლებას და ევროპული კულტურის შესწავლას, რაც მოამზადებს მათ საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისთვის.

ტექნოლოგიური მიღწევის ეფექტიანად გამოყენების უნარისა და თანამედროვე  მოთხოვნათა შესაბამისი აკადემიური განათლების მქონე,  მაღალი ზნეობის, პატრიოტული სულისკვეთების, მულტიკულტურული და ტოლერანტული, კანონმორჩილი პიროვნება,  რომელიც გააცნობიერებს თავის პასუხისმგებლობას ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციების, ისტორიული და კულტურული  ღირებულებების მიმართ; თავად შექმნის  ღირებულებებს და საკუთარ წვლილს შეიტანს საზოგადოების წინსვლაში და  საქართველოს მსოფლიო ინტეგრაციაში.

გამჭოლი უნარებისა და ღირებულებების გასავითარებლად, ხელი შეუწყოს მოზარდის პოტენციური შესაძლებლობების მაქსიმალურად  გამოვლენასა, შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების გამომუშავებას, მრავალენობრივი  კომპეტენციის ჩამოყალიბებას, დამოუკიდებელი, კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების განვითარებას.