1. შინაგანაწესი    ————- იხილეთ  http://sxivi.ge/uploads/pages/shinaganawesi-5.pdf

2. დებულება   ————- იხილეთ     http://sxivi.ge/uploads/pages/debuleba-73.pdf

3. სასკოლო გეგმა    ————- იხილეთ   http://sxivi.ge/uploads/pages/debuleba-73.pdf

4. დამრიგებლის დებულება —————იხილეთ   http://sxivi.ge/uploads/pages/damrigebeli-51.pdf

5. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შინაგანაწესი  ———— იხილეთ http://sxivi.ge/uploads/pages/skolamdeli-dawesebulebis-shinaganawesi-4.pdf