სკოლა დამატებით საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორციელებს დღის მეორე ნახევარში, I-XII კლასებში (გარდა გახანგრძლივებული სწავლებისა) შემდეგ მიმდინარეობებში:

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო ან სპორტული მომსახურების შესახებ აუცილებელად ეცნობება მშობელს სასწავლო წლის დაწყებამდე.
სკოლაში დღის პირველ ნახევარში ისწავლება ცხრილში მოცემული არჩევითი წრე.

უცხო ენის ფაკულტატური (წრე )

სკოლა დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების სახით მოსწავლეებს სთავაზობს უცხოური ენების სწავლებას ინგლისურ, რუსულ, გერმანულ და თურქულ ენებში.
სწავლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, მოსწავლეებმა შეძლონ წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია, ძირითადი ყურადღება ექცევა შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარის განვითარებას.
მოსწავლეები წრის ფარგლებში შეძლებენ მიიღონ დამატებითი ცოდნა კონკრეტულ ენაში, გაიუმჯობესონ წერითი, საკომუნიკაციო და ვერბალური უნარები.

თურქული ენის წრე

V-VI კლასებში  დათმობილი აქვს კვირაში 2 სთ

VII-IX კლასებში  დათმობილი აქვს კვირაში 1 სთ

გახანგრძლივებული ჯგუფი
დღის მეორე ნახევარში სკოლა იმუშავებს სრული დატვირთვით. შეიქმნება გახანგრძლივებული სწავლების ჯგუფები, სადაც ძირითადი სასწავლო პროცესის
დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით მოამზადებენ დავალებებს. გახანგრძლივებული ჯგუფები განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის (I-VI კლასები).

ქართული ცეკვის სტუდია
ქართული ცეკვის სტუდიის ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან და შეისწავლიან ქართული ცეკვის ელემენტებს, გამოუმუშავდებათ და ჩამოუყალიბდებათ პრაქტიკული ჩვევები, რომლებიც მათი პლასტიკური გამომსახველობისა და საცეკვაო-იმპროვიზაციული უნარების განვითარებას ემსახურება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
∙ ცეკვის დროს მოძრაობს სწორხაზობრივად, დიაგონალურად, ხვეულად, რკალისებურად, წრეზე, ფრონტალურად, საგიტალურად;
∙ ასრულებს ცეკვის მოძრაობებს, ილეთებს, კომბინაციებს, ფრაგმენტებს, მარტივ კომპოზიციებს ინდივიდუალურად, წყვილში, ჯგუფურად;
∙ სხვებთან ერთად მონაწილეობს საფერხულო ცეკვებში;
∙ სინქრონულად მოძრაობს პარტნიორთან, ჯგუფთან;
∙ სხვებთან ერთად ცეკვის დროს იცავს სათანადო დისტანციას;
∙ არ არღვევს მთლიანობას მასობრივი ცეკვის დროს.
მონაწილეობას ღებულობს სკოლის სხვადასხვა ღონისძიებებში. ჩართულია შემოქმედებით საქმიანობაში.

ხელოვნება
დღის მეორე ნახევარში სკოლაში ფუნქციონირებს ხელოვნების წრე.
პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აღქმასა და გრძნობას აფაქიზებს, წარმოსახვის უნარს, შემოქმედებით მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას ავითარებს, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი საქმიანობა.
ხელოვნების სწავლებისას თვითშეფასებისა და საკუთარი სასწავლო საქმიანობის წარმართვის უნარის განვითარებას ხელს უწყობს:
ა) საკუთარი შესაძლებლობებისა და მიღწევების სწორი შეფასება; ბ) საკუთარი ემოციების გაცნობიერება და მათი მართვა; გ) უწყვეტი (მთელი სიცოცხლის მანძილზე) სწავლის ჩვევის გამომუშავება; დ) საქმიანობის სწორად და ეფექტურად დაგეგმვის უნარი; ე) განათლებისა და პროფესიული ზრდისათვის ხელსაყრელი პირობების გამოყენება.
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების გაგებას და შეფასებას, მის შესახებ აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის ნათელ და მკაფიო განმარტებას და სხვისი აზრის გულისყურით მოსმენას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და მსჯელობის მეთოდებს.
ხატავენ სხვადასხვა მასალით და ეცნობიან სხვადასხვა ტექნიკას.
წრე – შემოქმედებითი სახელოსნო : ეს ის ადგილია სადაც ხატვის შესწავლის მსურველი ბავშვები არიან გაერთიანებულები. ყოველი თემის დასრულების შემდე, ეწყობა სასკოლო გამოფენები, ასევე ვმონაწილეობთ სხვადასხვა გამოფენებში.

მაგიდის ჩოგბურთი

წრის მიზანია მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დანერგვა. წრის წევრები მონაწილეობას მიიღებენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ეროვნულ ტურნირში.

ჭადრაკის წრე
წრის მუშაობის მიზანია მოსწავლეებში მაღალ დონეზე მოხდეს ფიქრის კონცენტრირების ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარების გაუმჯობესება, რომელიც პოზიციების სიღრმისეულ წვდომით ყალიბდება. რომელიც ცხოვრებისეული სირთულეების გადალახვაში დაგვჭირდება. ჭადრაკი გამოგვიმუშავებს უნარს, საკმაო ფიქრის შემდეგ ვიპოვოთ ერთი შეხედვით გადაულახავი, სიძნელეებისაგან თავის დაღწევის გზები და გავაგრძელოთ ბოლომდე ბრძოლა, იმ იმედით, რომ მოვიგოთ.
სკოლაში ყოველწლიურად ტარდება შიდა სასკოლო ტურნირები და გამარჯვებული მოსწავეელს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა ჭადრაკის სასახლეში გამართულ ტურნირებზე

ქართული ენის წრე
ქართული ენის წრეზე V- X კლასებში ხდება სალიტერატურო და ძირითადი სამეტყველო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. ასაკის შესაფერისი ჟანრობრივად მრავალფეროვანი მასალა: ლექსი, მოთხრობა, ზღაპარი, იგავ-არაკი, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები ისწავლება ინტერაქტიური მეთოდების გამოყენებით, რომელთა მიზანია კითხვის სტრატეგიების დაუფლება.
ენობრივ მასალაზე მუშაობა სწორი და მხატვრულად მეტყველების უნარ- ჩვევების გამომუშავებას ითვალისწინებს.მისი მიზანია:
1. პოეტური ტექსტის აღქმა და დეკლამაციაზე მუშაობა;
2. გამომეტყველებით კითხვაში ვარჯიში;
3. ლექსიკური მარაგის გამდიდრება;
4. ორთოგრაფიული და ორთოეპიული ჩვევების ფორმირება;
5. კრიტიკული აზროვნების განვითარება;
6. სიტყვათწარმოებაზე დაკვირვება;
7. სიტყვის სემანტიკაზე დაკვირვება;
8. გაბმული თხრობის ჩვევის ფორმირება;
9. სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა;
10. დიალექტიზმებზე დაკვირვება;
11. აქცენტი გაკეთდეს ფუნქციონალური გრამატიკის საკითხებზე, რომლის მიზანია მოსწავლეთა სწორი მეტყველების უნარ-ჩვევებით შეიარაღება;
12. ტექსტის მოსმენის და წაკითხულის გააზრებაზე მუშაობა, შედარებითი ანალიზის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
13. საცნობარო ლიტერატურაზე (ლექსიკონი, ენციკლოპედია, კატალოგი) მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
14. მოსწავლეს ჰქონდეს სადისკუსიო სტრატეგიების: რიგითობა, რეგლამენტი, ეტიკეტი, ერთმანეთისათვის კითხვების დასმის კულტურა;

აბიტურის მოსამზადებელი ჯგუფი
განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოსწავლეთა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას. აბიტურის მოსამზადებელ ჯგუფებში XII კლასის მოსწავლეებისათვის მიმდინარეობს ინტენსიური მზადება ეროვნული გამოცდების შემდეგ საგნებში: ქართული ენა და ლიტერატურა, ისტორია, გეოგრაფია, ინგლისური ენა და მათემატიკა. აღნიშნული წრის ფუნქციონირება ემსახურება მოსწავლეებში 12 წლის განმავლობაში მიღებული ცოდნის გაღრმავებას, განვლილი მასალის გამეორებას, საგამოცდო თემების დამუშავებას, რაც ხელს შეუწყობს მათ მომავალ წარმატებას და ეროვნული გამოცდების ჩაბარებაში დაეხმარებათ.

შაბათის სკოლა
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების ამაღლების მიზნით, სკოლაში ფუნქციონირებს საშაბათო სკოლა ( მათემატიკაში, ქართულ ენაში, ინგლისურ ენაში, ინგლისურ მათემატიკასა და ინგლისურ ქიმიაში) მეცადინეობები მიმდინარეოს შაბათს. აღნიშნული საშაბათო სკოლა განკუთვნილია V-XI კლასის მოსწავლეებისათვის, კლასების მიხედვით შესაბამის საგნებში.
საშაბათო სკოლა მოსწავლეებისთვის არის უფასო. თითოეული საგნის სწავლება მიმდინარეობს 2 საათი და მოსწავლეს შეუძლია აირჩიოს ზემოთ ჩამოთვლილთაგან მხოლოდ 2 საგანი ასაკისა და კლასის გათვალისწინებით.
ასეთ ჯგუფში მეცადინეობა წარმატებულია როგორც წარჩინებული, ისე საშუალო აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთათვის. გათვალისწინებულია მოსწავლისა და მშობლის ინტერესი. აღნიშნული წრეობრივი მეცადინეობები მიზნად ისახავს მოსწავლეების ოლიმპიადებში წარმატების მიღწევას, განსაკუთრებით, ინგლისური მათემატიკა და ქიმია, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს საფუძვლიანად მოემზადონ საერთაშორისო ოლიმპიადებზე წარსადგენად.