ქართული ენის რესპუბლიკური ოლიმპიადა

სკოლის ინიციატივით  ტრადიციულად ტარდება დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ქართული ენის რესპუბლიკური ოლიმპიადა -,, ენა დედაა ერისა“ I-IX კლასელთათვის და პედაგოგებისათვის.

ქართული ენის ოლიმპიადის მიზანია

  • აამაღლოს მოსწავლეებში ენისადმი ინტერესი
  • გამოუმუშაოს წერითი და ზეპირმეტყველების კულტურა
  • გააცნობიეროს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო კულტურა, როგორც ცვლილებისა და განვითარების მუდმივმოქმედი პროცესი
  • კალიგრაფიული კულტურის გამომუშავება
  • ნიჭიერი მოსწავლეების წახალისება
  • შემოქმედი მოსწავლეებისა და მასწავლებლის წახალისება

ნომინაციები

  • საუკეთესო კალიგრაფი
  • საუკეთესო დეკლამატორი (მხატვრული კითხვა)
  • საუკეთესო მუსიკალური ნომერი