2019–2020 სასწავლო წლისთვის არჩეული სახელმძღვანელოები

I კლასი
გამომცემლობა/ფიზიკური პირიავტორი/ავტორებიდასახელებაკომპლექტისშემადგენლობა
შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ელენე მაღლაკელიძე, ირინა ნადირაშვილი, სოფიკო მეხაშიშვილიქართულიანბანიდაპირველისაკითხავიწიგნიმოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეული

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილიმათემატიკამოსწავლისწიგნი  ნაწ.I, ნაწ.II,   ნაწ. III

მოსწავლისრვეული

შპს “შემეცნება”ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანიჩვენიგარემომოსწავლისწიგნიმოსწავლისრვეული
შპს “ოცდამეერთე”ტატია ნაბუკია, ლია გოქსაძეSetting Out (ინგლისური)მოსწავლისწიგნი
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურიახელოვნებამოსწავლისწიგნი
შპს “წყაროსთვალი”მაია ოთიაშვილი, ია გაბუნიამუსიკადაბავშვებიმოსწავლისწიგნი
შპს „გაზეთისაქართველოსმაცნე“დავით გურგენიძე, გიორგი მაჭარაშვილიჭადრაკიდ1მოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობაპეგასი”ლევან კიკალიშვილიფიზიკურიაღზრდადასპორტი -I-II კლასიმასწავლებლისწიგნი

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი

შედგენილია იაკობ გოგებაშვილის მიერდედაენამოსწავლისწიგნი
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნ. გორდელაძენამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლისწიგნი, რვეული
გამომცემლობა „ელფი“კელერი-პფაფიმემიყვარსმათემატიკამოსწავლისწიგნი
II კლასი
გამომცემლობადასახელებაავტორი/ავტორები   კომპლექტისშემადგენლობა
შპს გამომცემლობა „მერიდიანი“ქართული ენა და ლიტერატურანათელამაღლაკელიძე,   ც.ყურაშვილი,

ე.მაღლაკელიძე,   ი.ნადირაშვილი,

ს.მეხაშიშვილი

მოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეული

შპსგამომცემლობა „ინტელექტი”მათემატიკაგურამგოგიშვილი,თეიმურაზვეფხვაძე,

იამებონია,ლამარაქურჩიშვილი

მოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II,    ნაწ. III

მოსწავლისრვეულინაწ. I, ნაწ. II

შპს “შემეცნება”ჩვენიგარემოლიაშალვაშვილი,  მანანამაჭავარიანიმოსწავლისწიგნი   მოსწავლისრვეული
შპს “ოცდამეერთე”Setting Out (ინგლისურიენა)ტატიანაბუკია,   ლიაგოქსაძემოსწავლისწიგნი  მოსწავლისრვეული
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობახელოვნებანანაიოსელიანი,   სოფიოქებურიამოსწავლისწიგნი
შპს “წყაროსთვალი”მუსიკა და ბავშვებიმაიაოთიაშვილი,     იაგაბუნიამოსწავლისწიგნი, მოსწავლისრვეული
შპს „გაზეთისაქართველოსმაცნე“ჭადრაკიდ1დავითგურგენიძე, გიორგიმაჭარაშვილიმოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობა,, პეგასი”ლევან კიკალიშვილიფიზიკურიაღზრდადასპორტიI-II კლასიმასწავლებლისწიგნი
დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნ. გორდელაძენამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლისწიგნი
გამომცემლობა „ელფი“კელერი-პფაფიმემიყვარსმათემატიკამოსწავლისწიგნი
მბმ-პოლიგრაფია.არსენიძე დ.კოდუასაჭადრაკო ამოცანებიწიგნი 1
III კლასი
გამომცემლობადასახელებაავტორი/ავტორები   კომპლექტისშემადგენლობა
შპს “გამომცემლობამერიდიანი”ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ელენე მაღლაკელიძე, ირინ ანადირაშვილი, სოფიკო მეხაშიშვილიქართულიენადალიტერატურამოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეული

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილიმათემატიკამოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II ,  ნაწ. III
შპს “შემეცნება”ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანიჩვენიგარემომოსწავლისწიგნი
შპს „გამომცემლობასიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ნინო ტალახაძემედასაზოგადოებამოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეულინაწ. I, ნაწ. II

შპს “ოცდამეერთე”ტატია ნაბუკია, ლია გოქსაძეSetting Out (ინგლისური)მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურიახელოვნებამოსწავლისწიგნი
შპს “წყაროსთვალი”მაია ოთიაშვილი, ია გაბუნიამუსიკადაბავშვებიმოსწავლისწიგნი
შპს „გაზეთისაქართველოსმაცნე“ჭადრაკიდ 2დავითგურგენიძე, გიორგიმაჭარაშვილიმოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობაპეგასი”ლევან კიკალიშვილიფიზიკურიაღზრდადასპორტიIII- IV  კლასიმასწავლებლისწიგნი
 შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა” Eva-Maria Jenkis-Krumm, Coleen Clement Wir neu A1.1 (გერმანულიენა)  მოსწავლისწიგნიმოსწავლისრვეული
შპს ”ოცდამეერთე”მარინე ბარსეგოვარუსული ენა

დ I (დ01)

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნ. გორდელაძენამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლისწიგნი
გამომცემლობა „ელფი“კელერი-პფაფიმემიყვარსმათემატიკამოსწავლისწიგნი
Tamburin A1მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

მბმ-პოლიგრაფია.არსენიძე დ.კოდუასაჭადრაკო ამოცანებიწიგნი 2
IV კლასი
გამომცემლობადასახელებაავტორი/ავტორები   კომპლექტისშემადგენლობა
შპს “გამომცემლობა მერიდიანი”ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ელენე მაღლაკელიძე, ირინა ნადირაშვილი, სოფიკო მეხაშიშვილიქართულიენადალიტერატურამოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეული

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი”გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილიმათემატიკამოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ II    ნაწ. III, ნაწ. IV
შპს “შემეცნება”ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანიჩვენიგარემომოსწავლისწიგნი
შპს „გამომცემლობასიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ნინო ტალახაძემედასაზოგადოებამოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეულინაწ. I, ნაწ. II

შპს “ოცდამეერთე”ტატია ნაბუკია, ლია გოქსაძეSetting Out (ინგლისური)მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნანაიოსელიანი, სოფიოქებურიახელოვნებამოსწავლისწიგნი
შპს “წყაროსთვალი”მაიაოთიაშვილი, იაგაბუნიამუსიკადაბავშვებიმოსწავლისწიგნი
შპს „გაზეთისაქართველოსმაცნე“ჭადრაკიდ 2დავითგურგენიძე, გიორგიმაჭარაშვილიმოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობაპეგასი”ლევანკიკალიშვილიფიზიკურიაღზრდადასპორტიIII- IV  კლასიმასწავლებლისწიგნი
 შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა” Eva-Maria Jenkis-Krumm, Coleen ClementWir neu A1.1 (გერმანულიენა)  მოსწავლისწიგნიმოსწავლისრვეული
შპს ”ოცდამეერთე”მარინე ბარსეგოვარუსული ენა

დ I (დ01)

მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

დამატებითისაგანმანათლებლორესურსი
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნ. გორდელაძენამდვილი და მოგონილი  ამბები

მართლწერა  და მეტყველება

მოსწავლისწიგნი
გამომცემლობა „ელფი“კელერი-პფაფიმემიყვარსმათემატიკამოსწავლისწიგნი
Tamburin A1მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

V კლასი
გამომცემლობადასახელებაავტორი/ავტორები   კომპლექტისშემადგენლობა
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნინოგორდელაძე, თინათინკუხიანიძე, თეაქიტოშვილი, გვანცაჩხენკელიქართულიენადალიტერატურამოსწავლისწიგნი, ქართულიენა, ლიტ. ნაწ. I  ლიტ. ნაწ. II

მოსწავლისრვეული

შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”მაიაწილოსანი, ნადეჟდაჯაფარიძე, ნანიწულაიამათემატიკამოსწავლისწიგნი I, II
შპს “შემეცნება”ლიაშალვაშვილი, მანანამაჭავარიანი, ნატრულიტაბიძეჩვენიგარემომოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობაკლიო”გიორგიავთანდილაშვილი, ნოდარელიზბარაშვილი, როლანდთოფჩიშვილი, ელენემეძმარიაშვილი, ანაკუპრავა-გოგოლაძეჩვენისაქართველომოსწავლისწიგნი
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna, Danka SingerNew Building Bridges

(ინგლისურიენა)

მოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეულინაწ. I, ნაწ. II

შპს “ოცდამეერთე”მარინებარსეგოვაРусский язык V (რუსულიენა)მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

 შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა” Eva-Maria Jenkis-Krumm, Coleen ClementWir Neu V  (გერმანულიენა)  მოსწავლისწიგნიმოსწავლისრვეული
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნანაიოსელიანი, სოფიოქებურიახელოვნებამოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობაკლიო” დაშპს “წყაროსთვალი”ნინოქუმსიშვილი, რატიჯულაყიძე, მაიაოთიაშვილი, ირინემიქაძე, იაგაბუნიამუსიკამოსწავლისწიგნი
დამატებითისაგანმანათლებლორესურსი
ელფისგამომცემლობამარტინალენცე  მაქსშრიოდერიბერნდვურლი  ალექსანდერვინანდსიმათემატიკა “მე მიყვარს მათემატიკა“მოსწავლისწიგნიI დაII ნაწსამუშაო რვეული
NEV LİSAN – ნევლისანთუნჯაიოზთურქ, სეზგინაქჩაი, ერსანოზმენ, მეჰმეთარმაღანCAN 3 – ჯან 3 (თურქულიენა)მოსწავლისწიგნი
VI კლასი
გამომცემლობადასახელებაავტორი/ავტორები   კომპლექტისშემადგენლობა
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნინოგორდელაძე, თინათინკუხიანიძე, თეაქიტოშვილი, გვანცაჩხენკელიქართულიენადალიტერატურამოსწავლისწიგნი, ქართულიენა, ლიტ. ნაწ. I  ლიტ. ნაწ. II

მოსწავლისრვეული

შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”მაიაწილოსანი, ნადეჟდაჯაფარიძე, ნანიწულაიამათემატიკამოსწავლისწიგნი I, II
შპს “შემეცნება”ლიაშალვაშვილი, მანანამაჭავარიანი, ნატრულიტაბიძეჩვენიგარემომოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობაკლიო”გიორგიავთანდილაშვილი, ნოდარელიზბარაშვილი, როლანდთოფჩიშვილი, ელენემეძმარიაშვილი, ანაკუპრავა-გოგოლაძეჩვენისაქართველომოსწავლისწიგნი
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna, Danka SingerNew Building BridgesVI (ინგლისურიენა)

მოსწავლისწიგნინაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლისრვეული

შპს “ოცდამეერთე”მარინებარსეგოვაРусский языкVI (რუსულიენა)მოსწავლისწიგნი

მოსწავლისრვეული

 შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა” Eva-Maria Jenkis-Krumm, Coleen ClementWir Neu V

Wir Neu VI  (გერმანულიენა)

  მოსწავლისწიგნიმოსწავლისრვეული
შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”ნანაიოსელიანი, სოფიოქებურიახელოვნებამოსწავლისწიგნი
შპს “გამომცემლობაკლიო” დაშპს “წყაროსთვალი”ნინოქუმსიშვილი, რატიჯულაყიძე, მაიაოთიაშვილი, ირინემიქაძე, იაგაბუნიამუსიკამოსწავლისწიგნი
დამატებითისაგანმანათლებლორესურსი
NEV LİSAN – ნევლისანთუნჯაიოზთურქ, სეზგინაქჩაი, ერსანოზმენ, მეჰმეთარმაღანCAN 4 – ჯან 4მოსწავლისწიგნი
გამომცემლობა ,,ელფი“მარტინალენცე  მაქსშრიოდერიბერნდვურლი  ალექსანდერვინანდსიმემიყვარსმათემატიკამოსწავლისწიგნიIდა IIნაწ სამუშაო რვეული

სახელმძღვანელოებიVII-XII კლასი

დასახელებაკლასიგამომცემლობაავტორი/ავტორები
ქართულიენადალიტერატურა7შპსსაგამომცემლოსახლისწავლანი –ვახტანგროდონაია, ნინონაკუდაშვილი, ავთანდილარაბული, მარინეხუციშვილი, დალიბენაშვილი, მანანარაზმაძე
მათემატიკა7შპს „ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა“,მაიაწილოსანი, ნანაჯაფარიძე, ნანიწულაია
ინგლისური ენა7ინგლისურიენაშპსსულაკაურისგამომცემლობათამარჯაფარიძე
გერმანული ენა7შპსსულაკაურისგამომცემლობანინოგიორგანაშვილი, შორენაკვანჭიანი
ისტორია7ისტორიაშპსლოგოსპრესიმზიასურგულაძე, გელაგამყრელიძე, ზურაბკიკნაძე, ლელაპატარიძე, ნინომინდაძე, ეკატერინესუმბათაშვილი, მანანაქურთუბაძე, თამარშალვაშვილი, ლაშაკერესელიძე, თამარუზუნაშვილი
გეოგრაფია7გეოგრაფიაშპსსულაკაურისგამომცემლობამაიაბლიაძე, დავითკერესელიძე
სამოქალაქოგანათლება7მოქალაქეობაშპს „სიდიეკონომიკურიგანათლებისადაგანვითარებისცენტრი“-სდაშპს “სულაკაურისგამომცემლობა”-სერთობლივინაწარმოებინინოტალახაძე, ლევანმოსახლიშვილი, თეონაბექიშვილი
ბიოლოგია7ბოილოგიაშპსტრიასი –ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინზარდიაშვილი
ფიზიკა7ფიზიკაშპს „გამომცემლობაკლიო“-სდაშპს “გამომცემლობამერიდიანი”-სერთობლივინაწარმოები –რუსუდანქანთარია, ლეილაჩიჩუა, ქეთევანსეფიაშვილი, თამარხუჭუა
სახვითი და  გამოყენებითიხელოვნება7შპს „ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა“ნანაიოსელიანი, სოფიოქებურია
მუსიკა7შპსწყაროსთვალიმაიაოთიაშვილი, ირინემიქაძე
ფიზიკურიაღზრდა         დასპორტი7ფიზიკურიაღზრდალევანკიკალიშვილი – ლევანკიკალიშვილი
რუსულიენას1 /ს27,,დიოგენე”მ.რევია
ფაკულატატურისთვის დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსი    NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)7YAĞMUR 1 – იაღმურ 1თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან
ქართულიენადალიტერატურა8შპსსაგამომცემლოსახლი ”სწავლანი”ვახტანგროდონაია, ნინონაკუდაშვილი, ავთანდილარაბული, მარინეხუციშვილი,
ისტორია8“ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”რ. გაჩეჩილაძე გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი ზ. მიმინოშვილი
რუსულიენას28შპს ”დიოგენე”მაიარევია,
გეოგრაფია8შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობამ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დავით  კერესელიძე , ზ.სეფერთელაძე
მზის სხივი მუსიკაში8გამომცემლობა “წყაროსთვალი”მაიაოთიაშვილიდაირინემიქაძე
სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება8შპს ”გამომცემლობადიოგენე”ნანაკუნჭულია, მაიამეხაშიშვილიდანინომიქაბერიძე
სამოქალაქოთავდაცვადაუსაფრთხოება8შპს “გამომცემლობასიდი – ეკონომიკურიგანათლებისადაგანვითარებისცენტრი”ნინოტალახაძე
English -GATEWAY B18MACMILLANდევიდსპენსერი
ქიმია8გამომცემლობა „კლიო“გ. ანდრონიკაშვილი მ. მამიაშვილი დ. გულაია
ბიოლოგია8ტრიასინ. ზაალიშვილი. ნ. იოსებაშვილი
მათემატიკა8სულაკაურინ. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია
ფიზიკა8“ინტელექტი”გიორგიგედენიძე, ეთერლაზარაშვილი
გერმანული ენა Optimal A1

წიგნი და რვეული

შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”Muller, Rusch, Scherling, Wertenschlag, Lemcke, Schmidt, Schmitz
ფაკულატატურისთვის დამხმარე სახელმძღვანელო NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)8YAĞMUR 2 – იაღმურ 2თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან
ქართულიენადალიტერატურა9შპსსაგამომცემლოსახლი ”სწავლანი”ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი
ისტორია9შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობან.ასათიანი, მ.ლორთქიფანიძე, ფ. ლომაშვილი, რ. მეტრეველი, გ. ოთხმეზური.
რუსულიენას39შპს ”გამომცემლობადიოგენე”მაიარევია
გეოგრაფია9შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა – ქართულიბიოგრაფიულიცენტრი”მაიაბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით  კერესელიძედაზურაბსეფერთელაძე
მზის სხივი მუსიკაში9საერთაშორისოასოციაცია “წყაროსთვალი”მაიაოთიაშვილიდაირინემიქაძე
სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება9შპს ”გამომცემლობადიოგენე”ნანაკუნჭულია, მაიამეხაშიშვილიდანინომიქაბერიძე
სამოქალაქოგანათლება9გამომცემლობა ,,სიდი”ნინოტალახაძე, თამარქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი
English -GATEWAY B1 +9MACMILLANდევიდსპენსერი
ქიმია9გამომცემლობა „კლიო“გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი
ბიოლოგია9ტრიასინ. ზაალიშვილი. ნ. იოსებაშვილი
მათემატიკა9სულაკაურინ. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია
ფიზიკა9“ინტელექტი”გიორგიგედენიძე, ეთერლაზარაშვილი
გერმანული ენა Optimal A1

წიგნი და რვეული

შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”Muller, Rusch, Scherling, Wertenschlag, Lemcke, Schmidt, Schmitz
ფაკულატატურისთვის დამხმარე სახელმძღვანელო NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)9YAĞMUR 2 – იაღმურ 2თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან
ქართულიენადალიტერატურა10შპსსაგამომცემლოსახლი ”სწავლანი”ვახტანგ როდონაია, ავთანდილ არაბული,  მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი
ისტორია10შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობან.კიღურაძე  გ.სანიკიძე ლ.გორდეზიანი, გ. ოთხმეზური ლ.ფირცხალავა
რუსულიენას410შპს ”გამომცემლობადიოგენე”მაიარევია
გეოგრაფია10შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა – ქართულიბიოგრაფიულიცენტრი”მაიაბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით  კერესელიძედაზურაბსეფერთელაძე
სამოქალაქოგანათლება10შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობანინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი
English -GATEWAY B210MACMILLANდევიდსპენსერი
ქიმია10გამომცემლობა „კლიო“გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი
ბიოლოგია10ტრიასინ. ზაალიშვილი. ნ. იოსებაშვილი
მათემატიკა10შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობან. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია
ფიზიკა10“ინტელექტი”გიორგიგედენიძე, ეთერლაზარაშვილი
გერმანული ენა Optimal A1

წიგნი და რვეული

შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა”Muller, Rusch, Scherling, Wertenschlag, Lemcke, Schmidt, Schmitz
NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)10YAĞMUR 3   – იაღმურ 3თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან
ქართულიენადალიტერატურა11შპსსაგამომცემლოსახლი ”სწავლანი”ვახტანგროდონაია, ნინონაკუდაშვილი, ავთანდილარაბული, მარინეხუციშვილი, მანანაგიგინეიშვილი, ლაურაგრიგოლაშვილიდალალიდათაშვილი
ისტორია11შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობალალიფირცხალავა, გიორგისანიკიძე
რუსულიენა ს511შპს ”გამომცემლობადიოგენე”მაიარევია
გეოგრაფია11შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობამაიაბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით  კერესელიძედაზურაბსეფერთელაძე
English -GATEWAY B2 +11MACMILLANDAVID SPENCER
ქიმია11გამომცემლობა „კლიო“გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი
ბიოლოგია11გამომცემლობა ,,ტრიასი”ნ. ზაალიშვილი. ნ. იოსებაშვილი
მათემატიკა11შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობან. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია
ფიზიკა11შპს გამომცემლობა “ინტელექტი”გიორგიგედენიძე, ეთერლაზარაშვილი
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება11სსიპ – ეროვნულისასწავლოგეგმებისცენტრი ნოდარსააკაშვილი
NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)12YAĞMUR 3 – იაღმურ 3თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან
ქართულიენადალიტერატურა12შპსსაგამომცემლოსახლი ”სწავლანი”ვახტანგროდონაია, ნინონაკუდაშვილი, ავთანდილარაბული, მარინეხუციშვილი, მანანაგიგინეიშვილი, ლაურაგრიგოლაშვილიდალალიდათაშვილი
ისტორია12შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობალალიფირცხალავა, გიორგისანიკიძე
რუსულიენა ს612შპს ”გამომცემლობადიოგენე”მაიარევია
English -GATEWAY

B2 +

12MACMILLANDAVID SPENCER
ორგანული ქიმია (აბიტური)11-12გამომცემლობა ,,კლიო“გ.ანდრონიკაშვილი
მათემატიკა12შპს “ბაკურსულაკაურისგამომცემლობან. ჯაფარიძე მ. წილოსანი   ნ.წულაია გ.ძაგანია
NEV LİSAN – ნევ ლისან  (თურქული ენა  უცხოელი მოსწავლეებისთვის)12YAĞMUR 4 – იაღმურ 4თუნჯაი ოზთურქ, სეზგინ აქჩაი, ერსან ოზმენ, მეჰმეთ არმაღან
სამოქალაქოთავდაცვადაუსაფრთოება12შპს “გამომცემლობასიდი – ეკონომიკურიგანათლებისადაგანვითარებისცენტრი”ნინოტალახაძე