სკოლა ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესს ახორციელებს დაწყებით (I – VI), საბაზო (VII – IX) და საშუალო (X – XII) საფეხურის კლასებში. სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ (2) სემესტრს.

სასწავლო წელს 2 სემესტრად ჰყოფს ზამთრის არდადეგები

1. სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს

2. I-XI კლასისთვის სულ 35 სასწავლო კვირა. I-XI კლასისთვის სწავლა სრულდება 14 ივნისს.

3. XII კლასისთვის სულ 32 სასწავლო კვირა. XII კლასისთვის სწავლა სრულდება 20 მაისს. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დაიშვება კვირაში ექვსდღიანი სწავლება. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დაიშვება თუ:

ა) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.

ბ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ

2023-2024 სასწავლო წლის კალენდარი