სასწავლო წლის ხანგრძლივობა 2019-2020

სკოლა ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესს ახორციელებს დაწყებით I – VI, საბაზო (VII – IX) და საშუალო (X – XII) საფეხურის კლასებში.
სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ (2) სემესტრს.
სასწავლო წელს 2 სემესტრად ჰყოფს ზამთრის არდადეგები
1. სასწავლო წელი იწყება 16 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს.
2. I-XI კლასისთვის სულ 172 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 98 სასწავლო დღე).
3. XII კლასელებისთვის სასწავლო წელი იწყება 16 სექტემბერს და სრულდება 20 მაისს (I სემესტრი 74 დღე; II სემესტრი – 81 დღე – სულ 155 დღე)
სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დაიშვება კვირაში ექვსდღიანი სწავლება. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დაიშვება თუ:
ა) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები. ამ შემთხვევაში სკოლა მიაწვდის ინფორმაციას სამინისტროს;
ბ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ და აცნობოს სამინისტროს.
გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული დასვენების დღეებისა, სემესტრის ბოლოს ან განმავლობაში, (ფორსმაჟორის შემთხვევაში) ცხადდება დასვენების დღეები.

არდადეგები და უქმე დღეები
14.10.2019 სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის დღე;
03.03.2020 დედის დღე
09.04.2020 საქ. დამოუკიდებლობის აღდგენის და სამშობლოსათვის დაღუპულთა ხსოვნის დღე
12.05. 2020 წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე;
26.05.2020 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
30.12.2019- 14.01.2020 – საშობაო არდადეგები
8.03-14.03 -საგაზაფხულო არდადეგები
17.04-20.04.2020- სააღდგომო დღეები