1.სკოლაში არსებობს საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებელთა კათედრები, რომელთა შემადგენლობა და ფუნქციები ასახულია სასკოლო სასწავლო გეგმაში. კათედრაზე გაერთიანებულია საგნობრივ ჯგუფში შემავალი ყველა საგნის მასწავლებელი.

2. კათედრების ფუნქციებია:
ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;
ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;
გ) საგაკვეთილო პროცესისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და სასკოლო ბიბლიოთეკისთვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა;
დ) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ., ისტორიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებისთვის საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვ.);
ე) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის;
ვ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით;
ზ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი;
თ) სკოლის დირექტორისთვის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრის წარდგენა.
3. კათედრების მოწყობა:
ა) კათედრის თავმჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით ხმათა უმრავლესობით;
ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ.

4. კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:
ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);
ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრებზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება (მაგ., გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის არჩევის თაობაზე);
გ) მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.) ორგანიზება.
5. კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ (მათ შორის, სემესტრის დასრულებისას საგნის სწავლების შეჯამების და ანალიზის მიზნით). კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე.

კათედრები
1. ქართული ენისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა.
კათედრა აერთიანებს ქართული ენისა და ლიტერატურის, ისტორიის, გეოგრაფიის, სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოების, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოების საგნის მასწავლებლებს.
2. უცხო ენების კათედრა.
კათედრა აერთიანებს ინგლისური ენის, თურქული ენის, გერმანული ენისა და რუსული ენის მასწავლებლებს.
3. დაწყებითი კლასების კათედრა.
კათედრა აერთიანებს დაწყებითი (I და IV და II-III ) კლასის მასწავლებლებს (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, ფიზიკური აღზრდა) .
4. მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო საგნების კათედრა.
კათედრა აერთიანებს მათემატიკის და ისტ-ის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლების, ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის საგნებს.საგნის მასწავლებლებს.
5. სპორტის და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა.
კათედრა აერთიანებს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, ცეკვის, სპორტის, მუსიკისა და ჭადრაკის მასწავლებლებს.